top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


WEEK 6 – RESPEK VIR MY VYANDE (4)

1 Pet. 2:15-17a – 15 “Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, ʼn einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer.”

Vergelyk ook Matt. 5:43; 48 – “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: ... ‘Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”

Sjoe! Jesus maak dit nou baie moeilik! Eintlik maak Hy dit menslik onmoontlik. Hoe kan ek volmaak wees soos God? Jesus se versoek is verdoemend. Ek meen, selfs Paulus het gesê “ons het almal gesondig en is ver van God af” (Rom 3:23). Ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat (Kategismus antw. 5). “Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie” (Rom 3:10). Ons kwalifiseer nie as volmaaktes nie – altans, nie op grond van ons eie vermoëns nie! Om die waarheid te erken, dit is inderdaad net volmaakte mense wat die eise van enige van die opdragte van Jesus kan nakom en sulke mense bestaan nie!

Die volmaaktheid waarna Jesus hier verwys, is anders. Dit is ‘n volmaaktheid van volkome oorgawe en toewyding aan God, om Hom en ons naaste lief te hê en te dien, ten spyte van ons foute. Om soos Noag, Abraham, Job, Dawid, Petrus, Paulus en nog vele ander Bybelhelde, steeds God gedien het ten spyte van hul menslike tekortkominge! Ons moet net bereid wees om onsself as lewende offers aan God te gee. God sal dan ons denke vernuwe sodat ons kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed, aanneemlik en volmaak is (Rom 12:1-2). Gevolglik dínk en dóén ons anders. Uit dankbaarheid vir Sy genade, leef ons dan ‘n nuwe lewe wat nie aan hierdie sondige wêreld gelyk is nie. “Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle Sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ‘n offergawe gegee het, ‘n offer wat vir God aanneemlik was” (Ef. 5:1-2).

Jesus roep ons tot perfeksionisme in ons liefdesdaad. Ons verlekker ons nie wanneer ons “vyande” hul dag kry nie. God gee sulke opdragte omdat Hy van ons verwag om gehoorsaam te wees. Hy het ons perfek geskep en as Sy skepping het ons sekuriteit – Hy is ons sekuriteit!! Deur God se genade het ons die Heilige Gees ontvang wat ons daagliks toerus om die doel wat Hy vir ons het, te bereik. Ons beroem ons op Christus en vertrou nie op uiterlike dinge nie (Fil 3:3). Ons kan in volkome oorgawe en toewyding God met ons hele hart dien want ons leef vanuit die onuitputlike Bron!

God neem die inisiatief wanneer dit by genade kom: ‘n liefdebenewelde vader wat ‘n verlore seun tegemoet hardloop; ‘n meester wat die skuld afskryf wat ‘n dienskneg kan betaal; iemand wat ‘n feesmaal voorberei en onwaardige gaste uit die strate uitnooi. Genade het ‘n weg gevind wat die skeidsmure van vyandigheid, om verskillende klasse mense van mekaar te skei, gesloop – “Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. “Aanvaar mekaar dan, soos Chrisus julle aanvaar het, tot eer van God” (Rom. 8:14; 15:7).

“Don’t the Bible say we must love everybody? O, the Bible! To be sure, it says a great many things; but, then, nobody ever thinks of doing them” (Harriet Beecher Stowe),

Gebed: Here, U opdrag om vir ons vyande lief te wees is vir ons as sondaarmense onmoontlik. Om volmaak soos God te wees, nog moeiliker en stem my onrustig en boonop laat dit my twyfel aan my kindskap tot U. Ek is gedurig besig om myself te verdedig want ek is sensitief en jaloers en reageer gewoonlik verkeerd wanneer mense my onsensitief behandel. Dankie dat U deur U Gees my egter nuut maak. Ek hoef nie meer te twyfel in my kindskap nie want U het dit as genadegawe aan my geskenk (Rom. 6:23). Nou kan ek ook ‘n instrument van U liefde wees en soos een van U kinders optree. Ek kan lewe as ‘n nuwe mens wat na die beeld van U geskep is (Ef 4:24). Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page