top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


DIE GENESING OP DIE SABBATDAG BY BETESDA (4) – GOD WERK ALTYD


Joh. 5:15-18 – “Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek omdat Hy dit op ‘n sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het Hom teen hulle verweer: ‘My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.’ Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak: Hy het nie net die sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en Hom so met God gelyk gestel.”


Vergelyk ook Mark. 3:4 – “(Jesus) vra vir hulle (Fariseërs): ‘Mag ‘n mens op die sabbatdag goed doen of kwaad doen, iemand red of doodmaak?’ Hulle het egter niks gesê nie.”


Die geneesde man het tydens sy ontmoeting met Jesus in die tempel toe geweet wie hom gesond gemaak het en kon hy onmiddellik aan die Jode vertel dat Jesus die een is wat hom beveel het om sy bed te dra. Sy optrede skyn ’n daad van ondankbaarheid, selfs van vyandigheid, teenoor Jesus te wees, maar dit was nie so bedoel nie. Hierdie man is beskuldig dat hy die sabbat geskend het en sou stellig nog daaroor aangekla word. In selfverdediging gaan gee hy die antwoord wat hy op die vraag van die Jode nog skuldig gebly het. Hy deel hulle egter iets anders mee as wat hulle gevra het. Hulle wou weet wie hom aangesê het om sy beddegoed op die sabbat te dra; hy antwoord dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Vir hom is sy gesondmaking veel belangriker as die onderhouding van die sabbatsvoorskrifte. Hiermee verdwyn die man uit die verhaal. Hy het ’n rol gespeel om Jesus met die Jode te konfronteer, en nou begin die aanval op Jesus.


Jesus se verweer oor die sabbatskending, “My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook”, is verpletterend en dit maak die Jode woedend. Hulle interpreteer Sy woorde as ‘n poging om Homself met God gelyk te stel. Die Jode is bekend daarmee dat God na die ses skeppingsdae op die sewende dag gerus het, maar daardie “rus” was nie ’n toestand van ledigheid nie. God het voortgegaan met die onderhouding van Sy skepping, en die sabbat het daardie werk van God nie onderbreek nie. Die son skyn nog op die sabbat, dit reën, kinders word gebore, mense sterf, en dit is alles die werk van God. Ja, dit is waar dat God op die sewende dag na die skepping gerus het, maar dit was rus as gevolg van die skepping. Net soos die Vader voortgaan met daardie werke van noodsaaklikheid en barmhartigheid, werk die Seun ook in gehoorsaamheid aan die Vader en doen Hy goed op die sabbat deur die lydendes te genees.


Die Joodse leiers sien dus nie eens dat die man gesond is nie. Al wat hulle sien is dat hy sy matras dra op instruksie van Jesus en dít op die sabbat! Hulle het afgelei dat net alleen God, en nie mense nie, op die sabbat mag werk en Jesus het nie net die Sabbat gruwelik geskend met die genesing nie, maar Hom boonop met God gelykgestel! Hy praat van God as “My Vader”. Hy sê God werk dwarsdeur sabbatsdae, Hy rus nie en Hy sê Hy werk net soos Sy Vader! Nóóit! Grúwelik! Doodstraf vir só iemand. Hoe kan so iemand die langverwagte Messias wees? Die Messias sal tog binne die reëls bly! Hy sal tog één wees met die kerkleiers se visies en missies! Noudat die Joodse leiers Sy aansprake beter begryp, besluit hulle dat Hy eerder behoort te sterf. Van nou af kom hierdie gedagte telkens na vore namate die haat van die Jode toeneem.


Hoe blind kan Christuslose godsdiens ‘n mens maak? Godsdiens sonder die wedergeboorte, die ware léwe in Christus. Godsdiens sonder die lewende water wat nie ‘n opborrelende uitwerking op jou het nie. Godsdiens wat nie uit genade gelewe word nie. Godsdiens wat verstrik raak in mensgemaakte wette en ou gebruike. Dis dodelik. Sulke godsdiens kan jou laat dink dat jy vir God 'n guns doen deur met vliegtuie in geboue in te ploeg. Sulke godsdiens was in die geskiedenis en is tot vandag verantwoordelik vir baie ellende in die wêreld – ook vir die vervolging en marteling van baie Christene. Dit was sulke godsdiens wat tot Jesus se kruisiging gelei het – 'n proses wat presies hier in Johannes 5 begin.


“Jesus het aarde toe gekom met leë hande. Sy enigste wapens was Sy woord en later Sy lewe” (Stephan Joubert).


Gebed: Here, weerhou my van vreugdelose godsdiens, ‘n soort godsdiens wat deur wette en reëls gemaak is. Hou my asseblief op die Christusweg – die weg, die waarheid en die lewe. Dankie dat ek U nie op hierdie weg gevind het nie, U het my gevind. Amen

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page