top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


JESUS IS DIE LIG


Joh 1:3-5 – “Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.”


Vergelyk ook Kol 1:16 – “God het deur Hom (die Seun) alles geskep wat in die hemel en op aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, ook die engele om sy troon, en al die geestelike magte. Alles is deur Hom en vir Hom geskep.”


Johannes bring vervolgens Jesus se verhouding tot die skepping in ‘n omvattende uitspraak. Met die grootste nadruk word verklaar dat die Woord die enigste bemiddelaar by die skepping was. God is die Skepper, soos in Genesis 1 beskryf, maar Hy verrig sy skeppingswerk “deur Hom”, dit wil sê deur die Woord. Daarby word bedoel dat die Woord bemiddelend was toe God alle dinge in aansyn geroep het, en dat Hy ook die wese en karakter van die geskape dinge bepaal het.


“Alles” beteken nie alleen die hele skepping nie, maar ook elke onderdeel daarvan. Johannes beklemtoon dat daar geen onsekerheid moet wees omtrent die feit dat die Woord die enigste bemiddelaar by die skepping was nie.


Hy, en Hy alleen, is die Bron van lewe. Hierin is die Woord van God gelyk. Alle lewe van alle tye en tot aan die einde van die tyd, het sy oorsprong en herkoms uit die Woord. En in hierdie verband moet nie net aan die natuurlike lewe gedink word nie maar ook aan die geestelike lewe – “U is die bron van die lewe, deur U lig lewe ons” (Ps 36:10).


Johannes verbind die lewe ten nouste met die begrip “lig”. Tog is “lig” nie net die lig van heil en redding nie, maar het dit ook die betekenis van lig op die lewensweg van die mens. Dit sluit in die verligting van sy verstand, die lig van kennis en ook die lig om te kan onderskei tussen goed en kwaad sodat dit aan hom norme meedeel waarvolgens hy sy lewe kan rig, daardie goddelike lewe, die lig vir ons gelowiges.


Jesus as die lewe en die lig skyn in ons sondige lewe om ons sondaars te verander en te red. Dit geld vir alle volke en mense. Daar is egter verset teen die lig en ’n onwil om die lig te aanvaar. So was dit in die verlede en is dit vandag nog. Verskeie mense is voortdurend onwillig om Jesus as die Goddelike lig te aanvaar. Waar die lig en die lewe die geskiedenis van die mense binnetree, kom dit in stryd met die duisternis en die dood. Maar ons gelowiges weet gelukkig dat ons triomfantelik kan uitroep: “die duisternis kon dit nie uitdoof nie.”


Een saak is duidelik: Die duisternis, hoe groot dit ook al mag wees, kan nooit lig oorwin nie. Al is duisternis so dig dat dit bykans voelbaar is, kan dit nie eers ‘n flou kersvlammetjie uitdoof nie, wat nog te sê die lig wat Jesus aangesteek het!


“Die beste manier om in die donker op jou voete te probeer kom, is om eers op jou knieë te gaan” (Anoniem).


Gebed: Dankie Jesus. Om aan U hand vas te hou wanneer dit donker raak om ons, is genoeg. Ek weet al sou ek dalk struikel, sal U my vashou dat ek nie val nie. Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page