E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS BID VIR SY DISSIPELS (2) – DIE WERKE VAN JESUS!


Joh. 17:6-8 – “Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het U woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom; want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat Ek waarlik van U gekom het, en hulle het geglo dat U My gestuur het.”


Vergelyk ook Joh. 3:16 – “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”


Jesus het voorheen vir die dissipels (en alle gelowiges daarna), gesê dat dit tot hulle voordeel is dat Hy weggaan omdat Hy dan die Voorspraak sal stuur (16:7). Jesus het egter ook geweet dat die wyse waarop Hy van hulle geskei sou word, vir hulle ’n geweldige skok sou wees en daarna sal hulle dit in die wêreld ook moeilik hê. Daarom tree Hy nou by God in vir die dissipels, en in wyer perspektief ook vir Sy kerk.


Jesus het gekom om die Vader bekend te maak (1:18), en dit het het Hy gedoen: “Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het.” Daarmee word die wese en werk van God, en alles wat God aangaande Hom openbaar gemaak het, aangedui. Die “Naam” dui op God self en alles wat Hy tot heil van die mens bekend gemaak het. Hierdie openbaring van God kan slegs geken word deur die bekendmaking daarvan, deur Jesus Christus se woorde en werke te aanvaar. Daar is nie ’n ander weg tot die ware kennis van die Naam van God nie!


Jesus verklaar in Sy gebed dat die stadium bereik is waarin die dissipels tot die regte insig gekom het omtrent die oorsprong van Sy werk (veral wonderwerke) en prediking. Hy het hulle ook geleer dat alles wat Hy sê en doen, van die Vader kom, maar eers nóú, aan die einde van Sy bediening, besef hulle dat Hy nog altyd besig was om die Vader aan hulle bekend te maak: Jesus doen wat die Vader Hom aangesê het om te doen, en die dissipels kom tot die besef dat wat Jesus doen, inderdaad van God kom. “Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom.” Hierdie “weet” is meer as verstandelike insig of oortuiging; dit is tegelyk ook geloof en aanvaarding van Jesus Christus!


Hoewel “alles wat U My gegee het” die werke en woorde van Jesus insluit, gaan Hy voort om in hierdie omstandighede net van die woorde te praat. Die werke, veral die wonderwerke, het gedien om die woorde te bevestig, maar nou is die tyd van Sy wonderwerke verby en gaan dit om die prediking wat verstaan en geglo moet word. Die inhoud van die prediking van Jesus was wat Hy van die Vader ontvang het, dit was ’n bekendmaking van God as die Vader wat sy eie Seun gestuur het “sodat dié wat in Hom glo, die ewige lewe sou hê” (3:16).


Op dáárdie prediking van Jesus moet ons gelowiges reageer. Ten eerste moet ons dit “aanneem”! Dit is in teenstelling met die meerderheid van Jesus se tydgenote tydens Sy aardse besoek, Jesus se eie mense: “Hy het na Sy eiendom toe gekom, en tog het Sy eie mense Hom nie aangeneem nie” (Joh. 1:11). Hulle was, soos talle mense steeds vandag, in die duisternis van die wêreld se magdom versoekinge en dinge vasgevang. Ten tweede moet ons gelowiges “tot die oortuiging kom dat Jesus waarlik van God gekom het”! Dit gaan hier oor meer as kennis, meer as verstandskennis, dit is die oortuiging aangaande die oorsprong of herkoms van Jesus: Hy kom van God in die hemel! Hy is deur God gestuur, en daarom moet Hy aanvaar en Sy woorde geglo word. Dit is nie net ‘n belydenis met ons mond nie, maar ‘n geloof wat met die hart bevestig word: “Ons glo vas en ons weet dat Jesus die Heilige van God is” (Joh. 6:69).


Willem Nicol sê ‘n Christen se brandstof op sy pad van heiligmaking is “GELOOF”! Maar geloof is nie ‘n grootheid nie, dit is ‘n leegheid – ‘n leë hand wat net ontvang. Dit is nie iets wat jy regkry nie en daarom moet jy nie op die grootpad van heiligmaking probeer vorder nie, die Here wil die vordering vir jou gee. Die genadegawe, die geskenk wat God gee, is geloof. Jy probeer dan nie alleen om krampagtig te groei nie, maar jy glo jy ís aan die groei. Dan glo jy in Hom wat die Pad is, en vorder!


“Geloof in Jesus Christus, die Heilige van God, is om ‘n duisend keer terwyl jy op op die verkeerde pad is, te val, maar dan steeds te kan sê: Ja, Here, ek het al ‘n duisend keer geval, maar U het my ‘n duisend en een keer al opgehelp” (Helder Camâra).


Gebed: Here, maak van my ‘n Christen wat nie net U ken nie, nie net oor my geloof in U praat nie, maar duidelik verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Dankie dat ek met leë hande na U toe kan kom en uit U uitgestrekte hand daar aan die kruis, U woorde, werke en liefde vir my kan “aanneem en tot die oortuiging gekom het dat U waarlik van God gekom het, sodat ek wat in U glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon